CONVOCARE

CONVOCARE

CENTENAR

CENTENAR

INFORMARE

INFORMARE

PLANIFICARE ADUNARI 2019

PLANIFICARE ADUNARI 2019

CONDUCERE

CONDUCERE

COMUNICAT PENSII

COMUNICAT PENSII

COMUNICAT NR.28

COMUNICAT NR.28

SOLICITARE

SOLICITARE

SOLICITARE

SOLICITARE

PROPUNERI

PROPUNERI

PROPUNERI

PROPUNERI

LOCAŢIA

LOCAŢIA

HARTA

HARTA

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 10 februarie 2010

STATUT

STATUTUL
FILIALEI SECTORULUI 5 A A.N.C.M.R.R.


I. PRINCIPII GENERALE

Art.1
• Filiala Sectorului 5 din Bucureşti este persoană juridică română de drept privat, de utilitate publică, fără scop patrimonial, democratică, apolitică, nonprofit şi deschisă, care cuprinde cadrele militare aflate în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale care domiciliază, de regulă, pe raza Sectorului 5;
• Filiala Sectorului 5 este parte componentă a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare În Rezervă şi în Retragere(A.N.C.M.R.R.) Alexandru Ioan Cuza şi se află sub coordonarea Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R.;
• Filiala Sectorului 5 are sediul în incinta cazărmii Unităţii Militare 02406 din B-dul Iuliu Maniu Nr.13-15, pavilionul 6, Sectorul 6, Bucureşti;
• Durata de funcţionare a filialei este nedeterminată.
Art.2 Deviza Filialei este PATRIE-ONOARE-DEMNITATE.
Art.3 Filiala nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau în defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică. Poate însă solicita sprijinul acestora în iniţierea, susţinerea sau promovarea unor legi şi acte normative ce vizează protecţia socială a cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi, în consecinţă, să popularizeze iniţiativele respectivelor organisme.
Art.4 Scopul Filialei:
• Reprezintă şi apără interesele şi drepturile cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ale familiilor acestora în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice;
Art.5 Obiective:
• Acţionează permanent în cadrul A.N.C.M.R.R. şi pe plan local, cu sprijinul instituţiilor abilitate, pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere din sector, precum şi a familiilor acestora;
• Contribuie la respectarea şi apărarea de către membrii filialei a onoarei şi demnităţii militare;
• Cotribuie la cultivarea trecutului naţional şi militar al poporului român, la comemorarea evenimentelor şi personalităţilor istorice ale patriei şi armatei sale, se implică în acţiunile de identificare şi conservare a monumentelor şi locurilor de cinstire a eroilor patriei;
• Spijină acţiunile de întreţinere a cimitirelor(parcelelor) militare şi de constituire a altora noi;
• Promovează şi participă la organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni cultural-educative, sportive şi de agrement;
• Acordă consultanţă membrilor filialei în probleme ce privesc drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti ale acestora;
• Realizează şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organizaţiile similare;
• Prezintă imaginea corectă a acţiunilor Filialei, viaţa cadrelor militare în rezervă şi în retragere în societatea românească printr-o comunicare permanentă cu instituţiile abilitate;
• Respectă cerinţele ordinii şi disciplinei specifice instituţiei militare, normelor de păstrare a ordinii publice şi a bunelor moravuri;
• Promovează valorile fundamentale ale democraţiei şi statului de drept, interesele şi simbolurile naţionale ale României.

II. MEMBRII FILIALEI

Art.6 Filiala cuprinde: membri, membri de onoare şi membri susţinători (simpatizanţi).
• Membrii Filialei pot fi cei proveniţi din rândul cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Ministerul Apărării , al soţiilor(soţilor) văduve(i) care solicită individual, în scris, calitatea de membru, recunosc şi se obligă să respecte Statutul Filialei. Pot fi primiţi ca membri ai Filialei şi cadrele militare în rezervă şi în retragere din celelalte structuri ale sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională de pe teritoriul Sectorului 5 la cererea acestora, în cazul în care nu funcţionează forme de asociere similare;
• Membri de onoare pot fi:
Membrii Filialei care s-au remarcat în îndeplinirea obiectivelor şi creşterea prestigiului acesteia;
Acest titlu se acordă, odată cu Diploma şi Carnetul de atestare de către Biroul Permanent al Filialei, cu respectarea criteriilor stabilite de B.P.C.
Membrii de onoare pot lua parte, ca invitaţi, la activităţile din cadrul Filialei.
• Membri susţinători(simpatizanţi) pot fi persoane fizice şi juridice care împărtăşesc idealurile Asociaţiei/Filialei şi consimt să sprijine moral, material sau financiar activităţile Asociaţiei şi Filialei, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţia de membru. Acest titlu se acordă de B.P.C. sau de Biroul Permanent al Filialei, odată cu înmânarea Carnetului de susţinător.
Art.7 Calitatea de membru al Filialei este personală şi inalienabilă şi se atestă cu legitimaţia-tip, eliberată de Filială, sub semnătura şi sigiliul preşedintelui.
Art.8 Îndatoriri:
• Să respecte şi să îndeplinească prevederile Statutului Filialei şi hotărârile organelor de conducere. Să militeze în toate împrejurările pentru întărirea unităţii Filialei şi Asociaţiei, să combată încercările de destabilizare sau destrămare a acestora;
• Să ia atitudine fermă împotriva acţiunilor şi manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii interesului naţional, statului de drept, sistemului democratic şi prestigiului armatei;
• Să acţioneze permanent pentru menţinerea şi ridicarea prestigiului Asociaţiei şi Filialei, să Ie promoveze scopul şi obiectivele şi să Ie fie reprezentanţi demni în viaţa socială, să nu se implice în activităţi care contravin demnităţii, onoarei şi normelor de comportare civică;
• Să-şi exprime civilizat, individual şi în cadru organizat punctul de vedere şi propunerile privind modul în care Conducerea centrală şi cea a Filialei duc la îndeplinire prevederile Statutului, obiectivele şi măsurile stabilite, dar să se abţină de a acorda interviuri sau de a face declaraţii prin mass-media, în numele Asociaţiei şi Filialei, dacă nu au fost mandataţi;
• Să nu desfăşoare în cadrul Filialei activităţi cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide sau organizaţii politice;
• Să participe activ la adunări(şedinţe) şi activităţi, să cotizeze potrivit reglementărilor stabilite şi să atragă noi membri în rândul Filialei.
Art.9 Drepturi:
• Să participe la activităţile organizate de conducerea Filialei;
• Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Filialei şi la nivel central;
• Să beneficieze de drepturi şi înlesniri stabilite prin actele normative în vigoare;
• Să fie avansaţi în gradele următoare potrivit prevederilor Statutului Cadrelor Militare şi a criteriilor aprobate de Ministerul Apărării Naţionale şi să li se confere ordine, medalii şi alte distincţii la propunerea Filialei şi a conducerii centrale a Asociaţiei;
• Să fie informaţi oportun asupra demersurilor şi activităţilor organelor de conducere centrale ale A.N.C.M.R.R. şi Filialei, precum şi asupra situaţiei politico-militare interne şi internaţionale;
• Să contribuie, prin propuneri şi prin activitatea personală, la adoptarea hotărârilor Filialei şi la nivel central în cadrul A.N.C.M.R.R. şi la ducerea lor la îndeplinire;
• Să se adreseze în nume propriu conducerii Filialei, precum şi organelor de conducere centrale ale Asociaţiei pentru a fi sprijiniţi în rezolvarea unor probleme privind condiţiile de viaţă, asistenţă medicală şi obţinerea drepturilor care li se cuvin;
• Să devină membri ai Casei de Ajutor Reciproc a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, ai unităţilor cu profil economic din cadrul Asociaţiei şi să beneficieze de facilităţile oferite de acestea;
• Să fie sprijinite familiile celor decedaţi pentru înhumarea în cimitirele militare(civile) şi în organizarea funeraliilor cu onoruri militare potrivit reglementărilor în vigoare şi ritualului religios de care a aparţinut decedatul.
Art.10 Membrii Filialei care sunt şi membri ai diferitelor partide politice nu pot face parte din organele de conducere ale acesteia. În cazul în care , pe timpul mandatului de conducere, se înscriu într-un partid politic au obligaţia să informeze Biroul Permanent al Filialei şi să demisioneze din funcţiile deţinute.
Art.11 Încetarea calităţii de membru poate avea loc numai cu respectarea prevederilor statutare, în următoarele condiţii:
a) La cererea personală scrisă;
b) Pentru neplata cotizaţiei pe o durată mai mare de doi ani;
c) În cazul încălcării prevederilor statutare şi a devizei Filialei;
d) În cazul unei condamnări penale rămasă definitivă, pentru infracţiuni intenţionate;
e) În caz de deces.
Încetarea calităţii de membru al Filialei se hotărăşte de organele care au aprobat acordarea acesteia. Pentru motivele menţionate la literele b,c, şi d, încetarea calităţii de membru al Filialei se poate hotărî de Biroul Permanent sau de forurile superioare acestuia. Scoaterea din evidenţă se va face în prezenţa celui în cauză şi numai în situaţie de refuz în lipsa acestuia.
Persoana care consideră că încetarea calităţii de membru este nejustificată, poate face contestaţie la structura imediat superioară celei care a adoptat hotărârea, aceasta putând menţine sau anula hotărârea respectivă.

III. STRUCTURA ŞI LOCUL FILIALEI ÎN CADRUL A.N.C.M.R.R.

Art.12
Filiala este element structural de bază al A.N.C.M.R.R., cu personalitate juridică, de interes public, care poate încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de Asociaţie. De asemenea, poate încheia acte juridice de dispoziţie , în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii Consiliului Director.
Personalitatea juridică s-a dobândit la 16.10.2008, dată la care Filiala a fost înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, ţinut la Grefa Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.
Art.13 Filiala are dreptul să ia hotărâri cu respectarea prevederilor statutare, să stabilească relaţii cu organizaţiile şi instituţiile administrative locale şi centrale.
Demersurile Filialei către instituţiile şi organizaţiile centrale, precum şi declaraţiile de principii dorite a fi difuzate prin mass-media, în probleme de interes general, se fac numai prin Biroul Permanent Central al A.N.C.M.R.R., de către purtătorul de cuvânt. În probleme de interes local, aceste activităţi pot fi întreprinse de purtătorul de cuvânt al Filialei cu acordul Biroului Permanent. Membrii Filialei se pot adresa mass-media numai în nume propriu.
Art. 14 Organele de conducere ale Filialei sunt: Adunarea Generală, Comitetul şi Biroul Permanent.
Art.15 Organele de conducere ale Filialei, îşi desfăşoară activitatea şi adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului exprimat.
Adunarea Generală a Filialei se consideră statutară dacă sunt prezenţi cei prevăzuţi a participa conform normelor de reprezentare stabilite de Comitetul Filialei.
Hotărârile sunt valabile dacă au fost adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi cu drept de vot şi sunt obligatorii pentru toţi membri indiferent de poziţia personală exprimată verbal, în scris sau prin vot.
Art. 16 Adunarea Generală a Filialei este organul de conducere şi are următoarele atribuţii:
• Analizează activitatea Comitetului şi a Biroului Permanent de la ultima Adunare Generală şi propune măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea muncii;
• Stabileşte obiectivele pentru următoarele 12 luni, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi descărcarea de gestiune a Comitetului, Biroului Permanent al Filialei şi a personalului cu atribuţii financiar-contabile pentru execuţia financiară pe anul precedent;
• Alege o dată la 4 ani, prin vot deschis sau secret Preşedintele Filialei, Comitetul, delegaţii la Conferinţa Naţională şi Comisia de Cenzori;
• Adunarea Generală poate completa componenţa Comitetului şi a Comisiei de cenzori atunci când situaţia o impune;
• La cererea a cel puţin 50% din membrii Filialei, prin hotărârea Comitetului sau la recomandarea Biroului Permanent Central, poate fi convocată Adunarea Generală extraordinară cu atribuţii parţiale sau totale;
• Poate aduce modificări Statutului în funcţie de modificările survenite în Statutul A.N.C.M.R.R.
Art.17 Adunarea Generală a Filialei se constituie din membrii acesteia, potrivit normelor de reprezentare, după criteriile hotărâte de Comitetul Filialei, iar la lucrările acesteia pot participa, ca invitate, persoanele stabilite de Comitet.
Art. 18 Comitetul Filialei este organul de conducere în intervalul dintre Adunările Generale. Acesta se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar, şi este compus din cel mult 31 de membri şi 4 membri supleanţi.
Art.19 Comitetul are următoarele atribuţii:
• La prima şedinţă după constituire, alege prin vot deschis sau secret (în funcţie de cum hotărăşte Comitetul) Biroul Permanent, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul executiv al Filialei. Preşedintele Filialei este şi preşedintele Comitetului;
• Analizează activitatea Filialei şi a Biroului Permanent, modul de administrare a patrimoniului şi fondurilor şi stabileşte măsuri corespunzătoare;
• Avizează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, aducând amendamente atunci când situaţia o impune;
• Îndrumă permanent şi analizează semestrial activitatea membrilor Filialei din conducerea unităţilor de întrajutorare sau cu profil economic din cadrul acesteia;
• Atunci când este necesar, poate completa (înlocui), prin vot deschis, parte din membrii Comitetului, care vor fi confirmaţi de Adunarea Generală.
Art.20 Biroul Permanent asigură conducerea curentă a Filialei, întrunindu-se lunar şi ori de câte ori este necesar. Este compus din cel mult 15 membri, în acest număr fiind incluşi preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii, secretarul executiv, putătorul de cuvânt al Filialei, precum şi din alţi membri ai Comitetului.
Art.21 Biroul Permanent are următoarele atribuţii:
• Primeşte membri în Filială pe bază de adeziune (cerere), eliberează legitimaţii de membru, ţine evidenţa acestora, încasează taxa de înscriere şi cotizaţia stabilită;
• Acţionează pentru îndeplinirea prevederilor Statutului, a hotărârilor organelor de conducere centrale şi ale celor proprii;
• Pregăteşte şi asigură desfăşurarea Adunărilor Generale în scopul informării membrilor Filialei privind hotărârile şi măsurile adoptate în cadrul Asociaţiei şi la nivelul Filialei, precum şi prin prezentarea unor expuneri cu caracter militar, social, economic, cultural, aniversări etc.;
• Iniţiază acţiuni pentru realizarea scopului/obiectivelor Asociaţiei şi ale Filialei;
• Stabileşte obiectivele şi sarcinile Filialei pentru fiecare an calendaristic şi măsurile pentru realizarea lor;
• Organizează Adunările Generale şi şedinţeţe Comitetului, propune ordinea de zi, pregăteşte şi aprobă documentele necesare desfăşurării acestora;
• Conduce activitatea aparatului de lucru al Filialei;
• Întocmeşte proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi analizează execuţia acestora, modul cum se administrează patrimoniul şi fondurile Filialei;
• Analizează lunar situaţia primirilor de noi membri, ia măsuri pentru creşterea numărului acestora şi activizarea restanţierilor la plata cotizaţiei;
• Informează B.P.C. asupra principalelor măsuri şi acţiuni întreprinse, asupra rezultatelor obţinute pentru popularizarea lor în publicaţiile Asociaţiei;
• Analizează şi apreciază activitatea membrilor Filialei şi trimite propuneri pentru înaintarea în grad, acordarea de ordine, medalii şi alte distincţii;
• Reprezintă Filiala în relaţiile cu instituţiile civile şi unităţile militare din teritoriul sectorului 5;
Art.22 Pentru alegerea în funcţiile de conducere la toate nivelele Filialei se pot propune mai multe candidaturi, candidaţii propuşi trebuie să fie din toate categoriile de membri (generali, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, femei, bărbaţi) şi să aibă o vechime de cel puţin 1 an ca membru al Filialei (fac excepţie candidaţii dintre cadrele militare trecute recent în rezervă şi recomandate de B.P.C.sau de Comitetul Filialei).
Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi exprimate iar rezultatul alegerilor este consemnat în procesul-verbal al Adunării Generale.
În toate cazurile unde votul este secret se alege o comisie pentru numărarea voturilor.
Art. 23 Dezbaterile şi confruntările de opinii în procesul de conducere şi în relaţiile din cadrul Filialei se vor caracteriza prin politeţe militară şi respect reciproc.
Art.24 Pentru desfăşurarea activităţilor în mod continuu şi operativ la nivelul Filialei se constituie un aparat de lucru ale cărui atribuţii se stabilesc printr-un regulament intern de funcţionare care se aprobă de Biroul Permanent al Filialei.
Art.25 Activitatea organelor de conducere ale Filialei trebuie să se caracterizeze prin legalitate, operativitate, obiectivitate, perseverenţă şi transparenţă, asigurându-se informarea membrilor asupra măsurilor luate şi a stadiului rezolvării acestora.
Art. 26 Îndeplinirea hotărârilor organelor centrale şi proprii, acţiunile ferme pentru stabilirea, celor mai eficiente măsuri de punere în aplicare a acestora, precum şi prezentarea, în mod deschis şi civilizat, a opiniilor şi propunerilor constituie fundamentul disciplinei Filialei.

IV. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ

Art. 27 Activitatea economico, financiară-contabilă a Filialei se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi ale prezentului Statut.
Art. 28 Sursele financiare ale Filialei sunt:
• Taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare depuse de membri;
• Dobănzi bancare pentru sumele depozitate în cont;
• Contribuţii ale unor unităţi cu profil economic sau financiar;
• Alocaţiile de la bugetul de stat şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 5;
• Donaţii şi sponsorizări;
• Fonduri de la bugetul de stat pentru ajutoare materiale ce se acordă membrilor Filialei aflaţi în situaţii de dificultate;
• 2% din impozitele salariaţilor conform legii.
Art.29 Cuantumul taxei de înscriere şi al contribuţiilor lunare se stabilesc normelor A.N.C.M.R.R. şi este obligatoriu pentru toţi membri.
Art. 30 Suma încasată din cotizaţiile lunare şi taxa de înscriere se repartizează astfel: 75% se reţine de Filială iar 25% se virează la fondul centralizat al Asociaţiei (trimestrial- până la 15 ale primei luni din trimestrul următor).
Art. 31 Mijloacele băneşti ale Filialei se păstrează în conturi bancare şi în casă după efectuarea plăţilor, conform legii. Împreună cu bunurile de inventar, acestea constituie patrimoniul Filialei.
Art. 32 Filiala îşi desfăşoară activitatea financiar-contabilă pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit anual, aprobat de Adunarea Generală la propunerea Biroului Permanent.
Art. 33 Situaţiile financiare anuale se vor întocmi şi depune la instituţiile abilitate potrivit legilor în vigoare şi a dispoziţiilor Asociaţiei.
Art. 34 Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe bază de acte justificative legale, cu viza compartimentului financiar-contabil şi cu aprobarea Preşedintelui Filialei.
Art. 35 Membrii organelor de conducere ale Filialei îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat. Aceştia primesc periodic stimulente în bani, obiecte şi diplome, decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul Filialei precum şi decontarea abonamentelor la mijloacele de transport în comun.
Personalul care desfăşoară activităţi permanente şi nu este ales în organele de conducere beneficiază de drepturile prevăzute personalului încadrat în muncă potrivit legislaţiei în vigoare, în cuantumul stabilit de Biroul Permanent al Filialei.
Valoarea stimulentelor în bani şi obiecte precum şi cuantumul indemnizaţiilor se stabilesc anual de către Biroului Permanent al Filialei.
Art. 36 Întreaga activitate financiar-contabilă este îndrumată de Biroul Permanent Central prin Departamentul Financiar-Contabil al Asociaţiei.

V. COMISIA DE CENZORI

Art. 37 Îndrumarea şi controlul activităţii financiar-contabile se realizează de către comisia de cenzori, aleasă pentru 4 ani în Adunarea Generală. Aceasta îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în domeniu.
Persoanele care vor fi alese în acest organ trebuie să fie membri ai Filialei, să posede, pe cât posibil, studii economice ori juridice şi să fi lucrat de regulă în funcţii cu acest profil.
Art. 38 Comisia de cenzori a Filialei este compusă din 3 membri. Comisia îşi alege prin vot deschis un preşedinte. Până la 100 de membri se alege un singur cenzor.
Art. 39 Membrii comisiei de cenzori nu sunt membri ai Comitetului Filialei şi nu pot îndeplini alte funcţii în organele de conducere.
Art. 40 Peşedintele Comisiei de Cenzori participă fără drept de vot la şedinţele Biroului Permanent şi Comitetului Filialei, ceilalţi membri putând participa doar ca invitaţi.
Art. 41 Atribuţiile principale ale Comisiei de Cenzori sunt:
• Verifică gestiunea financiar-contabilă trimestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, iar rezultatul se consemnează într-un proces-verbal care se va analiza în şedinţele Comitetului şi Biroului Permanent ale Filialei;
• Veghează ca prevederile legilor, ordonanţelor guvernamentale şi hotărârile Conferinţei Naţionale precum şi ale Adunării Generale să fie aplicate corect şi respectate;
• Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea Filialei, să controleze dacă bilanţul contabil este corect întocmit, în concordanţă cu balanţa de verificare, cu reglementările în vigoare şi dacă evaluarea patrimoniului Filialei este făcută conform legislaţiei;
• Verifică sursele veniturilor şi destinaţiile cheltuielilor, precum şi modul de utilizare şi justificare a acestora;
• Verifică rezultatele inventarierii fondurilor şi bunurilor materiale;
• Verifică situaţia debitorilor şi creditorilor şi propune măsuri de stingere a litigiilor;
• Verifică sesizările în scris cu privire la activitatea financiar-contabilă a Filialei şi propune modalitaţile de rezolvare conform legislaţiei;
• Prezintă raport de activitate la Adunarea Generală a Filialei şi în şedinţele Comitetului şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea muncii.

VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 42 Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toţi membrii Filialei Sectorului precum şi pentru componentele sale de conducere.
Art. 43 Ziua Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere este pe 31 Mai, data reânfiinţării sale în anul 1990.
Art. 44 Adunarea Generală a Filialei poate hotărâ, cu acordul Biroului Permanent Central, dizolvarea ori restructurarea Filialei prin votul deschis a cel puţin două treimi din numărul participanţilorA.
În caz de abateri grave de la prevederile Statutului sau pentru nevoi de îmbunătăţire a unor structuri teritoriale, dizolvarea ori restructurarea Filialei poate fi hotărâtă şi de Consiliul Director cu votul deschis a cel puţin două treimi din numărul membrilor acestuia.
În aceste situaţii destinaţia patrimoniului Filialei rămas se va hotărâ de Consiliul Director al A.N.C.M.R.R., respectând prevederile legale.
În toate cazurile de dizolvare prevăzute la aliniatele 1 şi 2 hotărârile adoptate se depun la instanţele competente.
Art. 45 Pe data intrării în vigoare a prezentului Statut orice dispoziţie contrară prevederilor acestuia se abrogă.

Prezentul Statut a fost întocmit în deplină concordanţă cu Statutul A.N.M.C.R.R., ediţie 2009.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu